stawki VAT, VAT na usługi, VAT w budownictwie
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Stawka VAT dla usługi montażu instalacji solarnych

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Świadczę usługi montażu instalacji solarnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Instalacja solarna montowana jest na dachu jednorodzinnego budynku mieszkalnego, dachu budynku gospodarczego lub na gruncie obok tych budynków. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować do świadczonych usług?

Ustawowe uregulowania

Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. Natomiast obniżoną do 8% stawkę VAT stosuje się m.in. do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Z kolei przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Do budownictwa tego nie zalicza się natomiast budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity powierzchni użytkowej, stawkę 8% VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Powyższe kwestie uregulowane zostały w art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę, warunkiem zastosowania 8% stawki VAT jest spełnienie dwóch przesłanek:

 • zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, przebudowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy,
   
 • budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej stawki VAT, wynoszącej 8%.

Pojęcie budynku

Zgodnie z Objaśnieniami wstępnymi do PKOB, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego należy rozumieć m.in. budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (patrz: art. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy).

Uchwała 7 sędziów NSA

Istotne znaczenie dla właściwego ustalenia stawki VAT dla usługi świadczonej przez Czytelnika ma uchwała NSA z 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 7/12. W tej uchwale sąd uznał bowiem, że obniżona do 8% stawka VAT, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem.

Miejsce montażu instalacji solarnych a stawka VAT

Czytelnik wskazał, że montaż instalacji solarnych dokonywany jest na dachu budynku mieszkalnego, na dachu budynku gospodarczego lub na gruncie obok tych budynków.

Biorąc pod uwagę przywołane uregulowania ustawowe, a także miejsce montażu instalacji solarnych należy uznać, że:

 • montaż instalacji solarnych na dachu jednorodzinnego budynku mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT (w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2) lub 23% (w przypadku powierzchni użytkowej powyżej 300 m2),
   
 • montaż instalacji solarnych na budynku gospodarczym lub w systemie wolnostojącym (na gruncie) podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT,
   
 • montaż instalacji zlokalizowanej częściowo w jednorodzinnym budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2 (np. wewnętrzna instalacja, urządzenia sterujące) i częściowo na budynku gospodarczym (np. montaż paneli solarnych na budynku gospodarczym) podlega opodatkowaniu kolejno według stawki VAT 8% i 23% - odpowiednio do wysokości kosztów przypadających na instalację zlokalizowaną w budynku mieszkalnym i gospodarczym.

Takie stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2017 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.600.2017.1.ŻR.

www.StawkiVAT.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekVAT.pl - sprawdź!
www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60